فایل های دسته بندی Matlab - صفحه 13

کد متلب رسم تخمین موج مربعی با سری فوریه و مشاهده پدیده گیبس

کد متلب رسم تخمین موج مربعی با سری فوریه و مشاهده پدیده گیبس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب محاسبه اعشار عدد پی تا تعداد دلخواه

کد متلب محاسبه اعشار عدد پی تا تعداد دلخواه با فرمول Machin

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب حذف پس زمینه تصویر با الگوریتم EM

کد متلب حذف پس زمینه تصویر با الگوریتم EM

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب شبیه سازی برخورد دو توپ به صورت انیمیشن

کد متلب شبیه سازی برخورد دو توپ به صورت انیمیشن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب اجرای بازی Mine Sweeper

کد متلب اجرای بازی Mine Sweeper

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب بازی Air Hockey (ایر هاکی)

کد متلب بازی Air Hockey (ایر هاکی)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب رسم درخت کریسمس در متلب

کد متلب رسم درخت کریسمس در متلب

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب تعقیب هدف در دو بعد با فیلتر کالمن

کد متلب تعقیب هدف در دو بعد با فیلتر کالمن

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب حل معادله لاپلاس دو بعدی با روش تفاضل محدود

کد متلب حل معادله لاپلاس دو بعدی با روش تفاضل محدود

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18قبلی · بعدی